دفتر مرکزی

لاله زارنو – کوچه زواریان – پاساژ گوهرین

دفتر امارات

دوبی شارجه صنایع ۶

فروشگاه

لاله زار جنوبی – پاساژ بوشهری

انبار

شورآباد

شماره های تماس

1040059 (912) 98+ 

021-33985398

021-33956327

021-36348781